Odpisy na ZFŚS w 2017 roku

Podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2917,14 zł.
Rodzaj odpisu Wysokość odpisu
Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł
Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50% 1458,57 zł
Na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł
Na jednego młodocianego w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł
Na jednego młodocianego w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% – do 43,75 % podstawy wymiaru 1276,25 zł
Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki 182,32 zł
Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 218,79 zł