Kurs kadry i płace z Płatnikiem – Toruń

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadry i Płace ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy)
 • w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
 • w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
 • w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach
 • w zakresie naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
 • w zakresie naliczania zasiłków chorobowych
 • w zakresie tworzenia listy płac oraz kart przychodu do celów podatkowych i składek na ubezp. społeczne
 • w zakresie dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków

 

W ramach zajęć łączymy teorię z praktyką.

Uczymy zasad prowadzenia administracji kadrowo – płacowej w firmach a nie wprowadzania danych do programu kadrowo – płacowego.

 

Czas trwania – 64 godziny

Zajęcia odbywają się 1-2  razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w poniedziałki i czwartki.

Planowane rozpoczęcie najbliższego kursu – 7 stycznia 2019 roku

 

Program kursu kadry i płace

I. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

 1. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – wybór formy zatrudnienia, zasady, różnice, zagrożenia.
 2. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy o pracę – rodzaje i treść
  3. Informacja do umowy o pracę.
  4. Oświadczenia pracownika.
  5. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej.

II. Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązki zasady ogólne
 2. Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki względem ZUS, US. GUS i PFRON
 4. Obowiązki w zakresie szkoleń BHP
 5. Obowiązki w zakresie badań lekarskich

III. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności

 1. Urlopy wypoczynkowe – zasady obliczania wymiaru i udzielania
 2. Urlopy bezpłatne.
 3. „Urlopy okolicznościowe”.
 4. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego

IV. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 1. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy
 2. Urlopy macierzyńskie.
 3. Urlop wychowawczy.

V. Czas pracy

 1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
 4. Praca w niedziele i święta
 5. Praca w dniu wolnym od pracy
 6. Czas pracy w podróży służbowej.
 7. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

VI. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia

 1. Grupy chronione.
 2. Zmiana warunków pracy i płacy.
 3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
 4. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
 5. Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.
 6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy.

 

VII – IX. Wynagrodzenie cz. 1, 2 i 3

 1. Wynagrodzenie minimalne.
 2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 6. Odprawy i odszkodowania.
 7. Wynagrodzenie za przestój.
 8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 9. Zasady ustalania wysokości świadczeń niepieniężnych dla celów ZUS i US
 10. Ćwiczenia w naliczaniu wynagrodzenia brutto.

X. Naliczanie listy płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia – obliczanie wynagrodzenia netto
 2. Narzuty pracodawcy na wynagrodzenie brutto.
 3. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 4. Przekroczenie progu podatkowego.
 5. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

XI. Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczenia w przypadku umów cywilnoprawnych.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 3. Ćwiczenia w rozliczaniu umów cywilnoprawnych.

XII. Podróże służbowe i jazdy lokalne

 1. Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 2. Rozliczanie użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach jazd lokalnych.
 3. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczeń

XII – XIV. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 1 i cz . 2

 1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
 2. Nabywanie prawa do świadczeń.
 3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.
 4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 5. Ćwiczenia w ustalanie wysokości świadczeń brutto i  netto
 6. Ćwiczenia w tworzenie dokumentacji do ZUS (ZUS – Z3, ZUS-Z15).

XV. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
 2. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia.
 3. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków.
 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 5. Ćwiczenia w naliczaniu kwot potrącanych z wynagrodzenia i zasiłków.

 

XVI Program Płatnik

 1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
 2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
 3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
 5. Wysyłka dokumentów do ZUS
 6. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowych.
 7. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 8. Tworzenie ZUS IWA.

Kurs Kadry i Płace – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób.

 

Data/Lokalizacja Cena  
2019.01.07 - Ilość godzin: 64 - Toruń
Zajęcia odbywają się w godzinach 16.30 - 19.30
1100 zł brutto
894.31 zł netto
Zgłoszenie