Kurs kadry i płace – specjalista ds. kadr i płac

Szkolenia Online

Kurs Kadry i Płace OBEJMUJE ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2019 ROKU

Kurs Kadry i Płace w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z administrowaniem zatrudnieniem w firmie oraz naliczaniem wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz osobom świadczącym usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Kurs Kadry i płace  online w ramach modułu kadry pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami zatrudniania pracowników, ustalaniem ich uprawnień, tworzeniem dokumentacji kadrowej, harmonogramowaniem i rozliczaniem czasu pracy, dokonywaniem zmian warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem umów o pracę.

Kurs Kadry i płace w ramach modułu Płace pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami naliczania poszczególnych składników listy płac, obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, obliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków oraz rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

 

Kurs Kadry i Płace został podzielony na 15 modułów szkoleniowych.

E-learningowy Kurs Kadry i Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

Kurs Kadry i Płace w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta z kursu.

Technologia kursu pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.

 

 

Kurs Kadry i Płace – program

 

 Moduł I      Nawiązanie stosunku pracy

 1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 3. Umowy o pracę
  1. Zawarcie umowy o pracę:
   1. Umowa przedwstępna
   2. Ogólne zasady zawierania umów o pracę
   3. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
  2. Treść umowy o pracę
 4. Informacja do umowy o pracę
 5. Inne umowy
  1. Umowa o zakazie konkurencji
  2. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej
  3. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

 

Moduł II    Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych
 3. Obowiązki wobec US i ZUS, PFRON i GUS
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej:
  1. Akta osobowe
  2. Inna dokumentacja pracownicza

 

Moduł III   Uprawnienia pracownicze

 1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne
 2. Szczególne uprawnienia rodziców:
  1. Uprawnienia kobiet w ciąży
  2. Uprawnienia kobiet karmiących piersią
  3. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  4. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 6
  5. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 14
  6. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
  7. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.

 

Moduł IV    Nieobecności pracownicze

 1. Urlop wypoczynkowy
  1. Wymiar urlopu:
   1. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
   2. Wymiar urlopu w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
   3. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
   4. Urlop uzupełniający
   5. Urlop dla pracownika młodocianego
   6. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
   7. Urlop proporcjonalny
  2. Zasady udzielania urlopów:
   1. Zasady ogólne
   2.  Plan urlopów
   3. Przesunięcie terminu urlopu
   4. Przerwanie urlopu
   5. Urlop na żądanie
   6. Urlop zaległy
   7. Zakończenie zatrudnienia a urlop wypoczynkowy
 2. Urlop bezpłatny
  1. Na wniosek pracownika
  2. Na wniosek pracodawcy
  3. Pracownika młodocianego
 3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski:
  1. Urlop macierzyński dla matki
   1. Nabywanie prawa
   2. Wymiar w przypadku:
    1. Korzystania z urlopu przed porodem
    2. Korzystania z urlopu w trakcie urlopu wychowawczego
    3. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka
    4. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej
    5. W przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka
    6. W przypadku, gdy matka musi być hospitalizowana lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  2. Urlop macierzyński dla ojca
   1. Wymiar:
    1. Podstawowy, w przypadku przekazania wykorzystania części urlopu przez matkę dziecka
    2. W przypadku choroby matki dziecka
    3. W przypadku zgonu matki
    4. W przypadku porzucenia dziecka przez matkę
  3. Urlop macierzyński dla innego członka najbliższej rodziny
  4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
   1.  Nabywanie prawa
   2.  Wymiar
  5. Urlop rodzicielski
   1. Wymiar i zasady udzielania
   2.  Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywanie pracy
  6. Tryb wnioskowania o świadczenia
   1. Zasady wnioskowania i rezygnacji o świadczenia w pełnym zakresie
   2. Zasady wnioskowania i rezygnacji z poszczególnych świadczeń
  7. Urlop ojcowski
   1.  Wymiar i zasady udzielania
  8. Urlop wychowawczy
   1. Nabywanie prawa i zasady udzielania
   2. Wykonywanie pracy w trakcie urlopu wychowawczego
  9. Inne nieobecności :
   1. Urlopy okolicznościowe
   2. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia
   3. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia
   4. Opieka nad chorym członkiem rodziny
   5. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
   6. Opieka nad dzieckiem w trakcie pobytu matki w szpitalu

 

Moduł V     Czas pracy

 1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
  1. Czas pracy – definicja
  2. Dobra pracownicza
  3. Tydzień pracy
  4. Norma czasu pracy
  5. Okres rozliczeniowy
  6. Wymiar czasu pracy
  7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  8. Harmonogram czasu pracy
  9. Dokumentacja związana z czasem pracy
  10. Systemy i rozkłady czasu pracy
   1. Zasady wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy
   2. Rodzaje systemów czasu pracy
   3. Rodzaje rozkładów czasu pracy
   4. Praca w porze nocnej
   5. Praca w godzinach nadliczbowych
    1. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
    2. Godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
    3. Formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
    4. Praca w dzień wolny od pracy
    5. Praca w niedziele i święta
    6. Dyżur pracowniczy
    7. Czas pracy w podróży służbowej

 

Moduł VI    Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę

 1. Zmiana warunków zatrudnienia:
  1. Porozumienie zmieniające warunki
  2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
  3. Wypowiedzenie zmieniające – wyłączenia
  4. Pracownicy objęci ochroną
   1. Kobiety  w ciąży
   2. Pracownicy w trakcie urlopów macierzyńskich
   3. Pracownicy na urlopach wychowawczych
   4. Pracownicy korzystający z obniżenia wymiaru czasu pracy
   5. Pracownicy podczas usprawiedliwionej nieobecności
   6. Pracownicy w wieku przedemerytalnym
   7. Członkowie zarządu ZOZ
   8. Członkowie ZOZ
   9. Członkowie komitetu założycielskiego ZOZ
   10. Pracownik pełniący funkcję związkową z wyboru
   11. Członkowie rady pracowników
   12. Pracownicy sprawujący mandat posła lub senatora
   13. Radni
  5. Rozwiązanie umowy o pracę
   1. Tryb rozwiązania umów o pracę
    1.  Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
    2. Rozwiązanie umowy z upływem czasu na który była zawarta
    3.  Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy dla której wykonania była zawarta
    4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia, termin zakończenia okresu wypowiedzenia)
    5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (przez pracodawcę z winy pracownika, przez pracodawcę bez winy pracownika, przez pracownika z winy pracodawcy)
   2. Zasady rozwiązywania umów
   3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
    1. Zwolnienia grupowe
    2. Zwolnienia indywidualne
    3. Odprawa
  6. Konsultacje ze związkami zawodowymi
  7. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 

Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

 1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
  1. W związku z rozwiązaniem umowy (wolne na poszukiwanie pracy, odprawy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop)
  2. W związku z wygaśnięciem stosunku pracy
  3. Świadectwo pracy:
   1. Zasady wystawiania
   2. Treść świadectwa pracy
   3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.

 

Test końcowy modułu kadry

 

Moduł VIII Wynagrodzenie za pracę

 1.  Wynagrodzenie – zasady ogólne
  1. Zasady wypłaty wynagrodzenia
  2. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
  3. Minimalne wynagrodzenie
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
  1. W przypadku nieobecności związanej z niezdolnością do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa
  2. w przypadku innej nieobecności
 3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
  1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  3. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  4. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności (urlop okolicznościowy, szkoleniowy, inne nieobecności)
  5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  6. Wynagrodzenie za przestój
  7. Wynagrodzenie za czas dyżuru
  8. Odprawy i odszkodowania
  9. Inne świadczenia

Moduł IX Lista płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2.  składniki zwolnione z odliczania składek
   3. rodzaje i wysokość składek,
   4. ograniczenie poboru składek,
   5. rozliczanie nadpłaty składek
  2. Zaliczka na podatek dochodowy:
   1. ustalanie podstawy,
   2. składniki zwolnione z poboru zaliczki na podatek
   3. koszty uzyskania przychodu,
   4. skala podatkowa
   5. odliczenia od podatku
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
   3. ograniczenie i zaniechanie poboru składki
 2. Narzuty na wynagrodzenie:
  1. Rodzaje i wysokość składek
  2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
  3. Składka na FP i FGŚP – zwolnienia
 3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe:
  1. Ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez Pracodawcę
  2. Ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez Pracownika

 

Moduł X Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa

 1.  Rozliczanie urlopów macierzyńskich
  1. zasady ustalania podstawy składek
  2. zasady uwzględniania urlopów macierzyńskich w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS RSA
 2. Rozliczanie urlopów wychowawczych
  1. zasady ustalania podstawy składek
  2. zasady uwzględniania urlopów wychowawczych w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS RSA

Moduł XI  Rozliczanie należności względem PFRON

Moduł XII Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
  1. Umowa z własnym pracownikiem
  2. Umowa z obcym pracownikiem
  3. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
  4. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
  5. Umowa z emerytem lub rencistą
  6. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  1. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
   1. Rodzaje i wysokość składek
   2. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   3. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
  3. Zryczałtowany podatek
  4. Zaliczka na podatek dochodowy
   1. Koszty uzyskania przychodu
   2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  5. Rozliczanie umów o dzieło
   1. Zaliczka na podatek dochodowy:
    1. limit autorskich kosztów uzyskania przychody
   2. Zryczałtowany podatek

   

  Moduł XIII Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

  1. Obowiązki pracodawcy
   1. pracodawca będący płatnikiem zasiłków
   2. pracodawca niebędący płatnikiem zasiłków
  2. Ustalanie prawa do świadczeń
   1. ustalanie prawa do różnych świadczeń dla osób ubezpieczonych obowiązkowo lub dobrowolnie
  3. Rodzaje i wysokość świadczeń
   1. wynagrodzenie chorobowe
   2. zasiłek chorobowy
   3. zasiłek macierzyński
   4. zasiłek opiekuńczy
   5. świadczenie rehabilitacyjne
  4. Ustalanie podstawy zasiłkowej
   1. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
   2. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
    1. Minimalna podstawa świadczeń
    2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
    3. Obniżenie podstawy zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy
   3. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
    1. Zmiana wymiaru etatu
    2. Składniki przysługujące do określonego terminu
    3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
    4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu
   4. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
    1. Uzupełnianie stałych składników wynagrodzenia
    2. Uzupełnianie zmiennych składników wynagrodzenia
    3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu
    4. Uzupełnianie składników w szczególnych przypadkach
  5. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
  6. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

  Moduł XIV Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

  1. Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia
  2. Potrącenia kwot za wadliwe wykonanie pracy
  3. Potrącenia z wynagrodzenia
   1. Obligatoryjne potrącenia:
    1. Rodzaje potrąceń
    2. Maksymalna wysokość potrąceń
    3. Kwoty wolne od potrąceń
   2. Dobrowolne potrącenia
    1. Rodzaje potrąceń
    2. Kwoty wolne od potrąceń
  4. Potrącenia z zasiłków
   1. Obligatoryjne potrącenia
    1. Rodzaje potrąceń
    2. Maksymalna wysokość potrąceń
    3. Kwoty wolne od potrąceń
   2. Dobrowolne potrącenia
  5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

   

  Moduł XV Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

  1. Zasady związane z odbywaniem podróży służbowych
  2. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
   1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
   2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
   3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
   4. Koszt z tytułu innych wydatków
  3. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
   1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
   2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
   3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
   4. Koszt z tytułu innych wydatków
  4. Rozliczanie podróży służbowych:
   1. Zasady wypłaty zaliczki
   2. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
   3. Dokumentowanie poniesionych wydatków
  5.  Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
   1. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
   2. Należności podlegające opodatkowaniu i składkowaniu
   3. Należności wypłacane pracownikom mobilnym

   

  Test końcowy modułu Płace

   

  Kurs Kadry i Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 3 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do kursu na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.

  W okresie dostępu do Kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

  Uczestnik może pobrać druki/ wzory zamieszczone przy poszczególnych lekcjach.

  Po ukończeniu Kursu wystawiane jest zaświadczenie w wersji papierowej (zawierające szczegółowy program zrealizowanego kursu) i przesyłane na adres uczestnika.

  Uczestnik, który chce ograniczyć tworzenie własnych notatek w trakcie realizacji kursu jako opcję dodatkową może wykupić materiały szkoleniowe w wersji papierowej (skrypt treści merytorycznej szkolenia- ok 400 stron) – cena 70 zł brutto.

   

  Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

  Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

  login: demo2018

  hasło: demo2018

Data/Lokalizacja Cena  
online 315.00 zł brutto
256.10 zł netto
Zgłoszenie