Kurs kadry i płace – specjalista ds. kadr i płac

Szkolenia Online

Kurs Kadry i Płace – wersja na rok 2023

Kurs Kadry i Płace w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z administrowaniem zatrudnieniem w firmie oraz naliczaniem wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz osobom świadczącym usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Kurs Kadry i płace  online w ramach modułu kadry pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami zatrudniania pracowników, ustalaniem ich uprawnień, tworzeniem dokumentacji kadrowej, harmonogramowaniem i rozliczaniem czasu pracy, dokonywaniem zmian warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem umów o pracę.

Kurs Kadry i płace w ramach modułu Płace pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami naliczania poszczególnych składników listy płac, obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, obliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków oraz rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

 

Kurs Kadry i Płace został podzielony na 13 modułów szkoleniowych.

E-learningowy Kurs Kadry i Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

Kurs Kadry i Płace w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta z kursu.

Technologia kursu pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.

 

Kurs Kadry i Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 3 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do kursu na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.

Dostęp jest aktywny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Cały proces nauki włącznie z testem sprawdzenia wiedzy odbywa się online.

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może bez limitu zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Uczestnik może pobrać druki/ wzory oraz skrypt szkoleniowy zamieszczony przy poszczególnych lekcjach.

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

 1. certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu) oraz
 2. zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu

 

Dodatkiem do materiału szkoleniowego są różne druki, które może uczestnik sobie pobrać oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności za kurs.

Po otrzymaniu wpłaty na konto, tworzone jest indywidualne konto uczestnika na platformie e-learnigowej. Uczestnik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uruchomienia dostępu do platformy oraz z danymi do logowania.

Z chwilą przesłania danych do logowania następuje zawarcie umowy o świadczenie usług. W okresie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość.

W momencie zalogowania się do platformy szkoleniowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni), następuje dostarczenie treści cyfrowych i zgodnie z przepisami Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2023

hasło: demo2023

 

Kurs Kadry i Płace – program

Cześć KADRY:

 

 Moduł I      Nawiązanie stosunku pracy

 1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 3. Umowy o pracę
  1. Zawarcie umowy o pracę:
   1. Umowa przedwstępna
   2. Ogólne zasady zawierania umów o pracę
   3. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
  2. Treść umowy o pracę
 4. Informacja do umowy o pracę
 5. Inne umowy
  1. Umowa o zakazie konkurencji
  2. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej
  3. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

 

Moduł II    Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych
 3. Obowiązki wobec US i ZUS, PFRON i GUS
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej:
  1. Akta osobowe
  2. Inna dokumentacja pracownicza

 

Moduł III   Uprawnienia pracownicze

 1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne
 2. Szczególne uprawnienia rodziców:
  1. Uprawnienia kobiet w ciąży
  2. Uprawnienia kobiet karmiących piersią
  3. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  4. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 6
  5. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
  6. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 14
  7. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
 3. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.

 

Moduł IV    Nieobecności pracownicze

 1. Urlop wypoczynkowy
  1. Wymiar urlopu:
   1. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
   2. Wymiar urlopu w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
   3. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
   4. Urlop uzupełniający
   5. Urlop dla pracownika młodocianego
   6. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
   7. Urlop proporcjonalny
  2. Zasady udzielania urlopów:
   1. Zasady ogólne
   2.  Plan urlopów
   3. Przesunięcie terminu urlopu
   4. Przerwanie urlopu
   5. Urlop na żądanie
   6. Urlop zaległy
   7. Zakończenie zatrudnienia a urlop wypoczynkowy
 2. Urlop bezpłatny
  1. Na wniosek pracownika
  2. Na wniosek pracodawcy
  3. Pracownika młodocianego
 3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski:
  1. Urlop macierzyński dla matki
   1. Nabywanie prawa
   2. Wymiar w przypadku:
    1. Korzystania z urlopu przed porodem
    2. Korzystania z urlopu w trakcie urlopu wychowawczego
    3. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka
    4. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej
    5. W przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka
    6. W przypadku, gdy matka musi być hospitalizowana lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  2. Urlop macierzyński dla ojca
   1. Wymiar:
    1. Podstawowy, w przypadku przekazania wykorzystania części urlopu przez matkę dziecka
    2. W przypadku choroby matki dziecka
    3. W przypadku zgonu matki
    4. W przypadku porzucenia dziecka przez matkę
  3. Urlop macierzyński dla innego członka najbliższej rodziny
  4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
   1.  Nabywanie prawa
   2.  Wymiar
  5. Urlop rodzicielski
   1. Wymiar i zasady udzielania
   2.  Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywanie pracy
  6. Urlop ojcowski
   1.  Wymiar i zasady udzielania
  7. Urlop wychowawczy
   1. Nabywanie prawa i zasady udzielania
   2. Wykonywanie pracy w trakcie urlopu wychowawczego
 4. Inne nieobecności :
  1. Urlopy okolicznościowe
  2. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia
  3. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia
  4. Opieka nad chorym członkiem rodziny
  5. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  6. Opieka nad dzieckiem w trakcie pobytu matki w szpitalu

 

Moduł V     Czas pracy

 1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
  1. Czas pracy – definicja
  2. Dobra pracownicza
  3. Tydzień pracy
  4. Norma czasu pracy
  5. Okres rozliczeniowy
  6. Wymiar czasu pracy
  7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  8. Harmonogram czasu pracy
  9. Dokumentacja związana z czasem pracy
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy
  1. Zasady wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy
  2. Rodzaje systemów czasu pracy
  3. Rodzaje rozkładów czasu pracy
 3. Praca w porze nocnej
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
  1. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
  2. Godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  3. Formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
 5. Praca w dzień wolny od pracy
 6. Praca w niedziele i święta
 7. Dyżur pracowniczy
 8. Czas pracy w podróży służbowej

 

Moduł VI    Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę

 1. Zmiana warunków zatrudnienia:
  1. Porozumienie zmieniające warunki
  2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
  3. Wypowiedzenie zmieniające – wyłączenia
 2. Pracownicy objęci ochroną
  1. Kobiety  w ciąży
  2. Pracownicy w trakcie urlopów macierzyńskich
  3. Pracownicy na urlopach wychowawczych
  4. Pracownicy korzystający z obniżenia wymiaru czasu pracy
  5. Pracownicy podczas usprawiedliwionej nieobecności
  6. Pracownicy w wieku przedemerytalnym
  7. Członkowie zarządu ZOZ
  8. Członkowie ZOZ
  9. Członkowie komitetu założycielskiego ZOZ
  10. Pracownik pełniący funkcję związkową z wyboru
  11. Członkowie rady pracowników
  12. Pracownicy sprawujący mandat posła lub senatora
  13. Radni
 3. Rozwiązanie umowy o pracę
  1. Tryb rozwiązania umów o pracę
   1.  Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
   2. Rozwiązanie umowy z upływem czasu na który była zawarta
   3.  Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy dla której wykonania była zawarta
   4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia, termin zakończenia okresu wypowiedzenia)
   5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (przez pracodawcę z winy pracownika, przez pracodawcę bez winy pracownika, przez pracownika z winy pracodawcy)
  2. Zasady rozwiązywania umów
  3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
   1. Zwolnienia grupowe
   2. Zwolnienia indywidualne
   3. Odprawa
  4. Konsultacje ze związkami zawodowymi
  5. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 

Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

 1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
  1. W związku z rozwiązaniem umowy (wolne na poszukiwanie pracy, odprawy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop)
  2. W związku z wygaśnięciem stosunku pracy
 2. Świadectwo pracy:
  1. Zasady wystawiania
  2. Treść świadectwa pracy
  3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.

 

Cześć PŁACE:

Moduł I Wynagrodzenie za pracę

 1.  Wynagrodzenie – zasady ogólne
  1. Zasady wypłaty wynagrodzenia
  2. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
  3. Minimalne wynagrodzenie
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
 3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
  1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  3. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  4. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
  5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  6. Wynagrodzenie za przestój
  7. Wynagrodzenie za czas dyżuru
  8. Odprawy i odszkodowania
  9. Inne świadczenia

 

Moduł II Lista płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. rodzaje i wysokość składek,
   3. ograniczenie poboru składek,
  2. Zaliczka na podatek dochodowy:
   1. zwolnienia w zakresie poboru zaliczki na podatek dochodowy (osoby do 26 roku życia i 3 nowe grupy zwolnione od 2022r.)
   2. ustalanie podstawy,
   3. koszty uzyskania przychodu,
   4. skala podatkowa i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. ustalanie wysokości podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
   3. ograniczenie i zaniechanie poboru składki
  4. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – finansowane przez pracownika:
   1. ustalanie wysokości wpłaty obowiązkowej i dobrowolnej
   2. możliwości i zasady rozliczania obniżonej wpłaty podstawowej
   3. zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty finansowanej przez pracodawcę
 2. Narzuty na wynagrodzenie:
  1. Rodzaje i wysokość składek
   1. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
   3. Składka na FP i FGŚP – zwolnienia
   4. Składka na FEP

 

Moduł III Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
  1. Umowa z własnym pracownikiem
  2. Umowa z obcym pracownikiem
  3. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
  4. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
  5. Umowa z emerytem lub rencistą
  6. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
  7. Z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  8. Z osobą na kontrakcie managerskim
  9. Z członkiem Rady Nadzorczej
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  1. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
   1. Rodzaje i wysokość składek
   2. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   3. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
  3. Zaliczka na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek
   1. Zryczałtowany podatek zasady dla nierezydentów i rezydentów podatkowych w Polsce.
   2. Koszty uzyskania przychodu podstawowe i autorskie
   3. Zwolnienia z poboru zaliczki na podatek dochodowy
   4. Ustalanie wysokości zaliczki z zmian od stycznia 2023r.
  4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  5. Wpłaty na PPK na PPK

 

Moduł IV Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Ustalanie prawa do świadczeń
 3. Rodzaje i wysokość świadczeń
 4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
 5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
  1. Minimalna podstawa świadczeń
  2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
 6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
  1. Zmiana wymiaru etatu
  2. Składniki przysługujące do określonego terminu
  3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
  4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu
 7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
  1. Uzupełnianie stałych składników
  2. Uzupełnianie zmiennych składników
  3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu
 8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

 

Moduł V Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń
 2. Potrącenia z wynagrodzenia
  1. Obligatoryjne potrącenia:
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Kwoty wolne od potrąceń
 3. Potrącenia z zasiłków
  1. Obligatoryjne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 

Moduł VI Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

 1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 3. Rozliczanie podróży służbowych:
  1. Zasady wypłaty zaliczki
  2. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
  3. Dokumentowanie poniesionych wydatków
  4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
   1. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
   2. Należności podlegające opodatkowaniu i składkowaniu
    Test końcowy modułu Kadry i Płace
     
Data/Lokalizacja Cena  
online 299 zł brutto Zgłoszenie