Kurs Płace – specjalista ds. płac

Szkolenia Online

Kurs obejmuje zmiany przepisów i wskaźników obowiązujące od 2023 roku

Kurs Płace w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz osobom świadczącym usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Kurs Płace pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami naliczania poszczególnych składników listy płac, obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, obliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków oraz rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

Kurs Płace został podzielony na kilka modułów szkoleniowych.

E-learningowy Kurs Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

 

Kurs Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 2 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do indywidualnego konta na platformie e-learningowej.

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności za kurs.

Po otrzymaniu wpłaty na konto, tworzone jest indywidualne konto uczestnika na platformie e-learnigowej. Uczestnik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uruchomienia dostępu do platformy oraz z danymi do logowania.

Z chwilą przesłania danych do logowania następuje zawarcie umowy o świadczenie usług. W okresie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość.

W momencie zalogowania się do platformy szkoleniowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni), następuje dostarczenie treści cyfrowych i zgodnie z przepisami Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Uczestnik sam decyduje kiedy i ile czasu poświęca na naukę. Dostęp jest aktywny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Cały proces nauki włącznie z testem sprawdzenia wiedzy odbywa się online.

 

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Uczestnik może pobrać druki/ wzory zamieszczone przy poszczególnych lekcjach oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

 

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

 1. certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu oraz
 2. zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2023

hasło: demo2023

 

Kurs Płace – program

Moduł I Wynagrodzenie za pracę

 1.  Wynagrodzenie – zasady ogólne
  1. Zasady wypłaty wynagrodzenia
  2. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
  3. Minimalne wynagrodzenie
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
 3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
  1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  3. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  4. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
  5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  6. Wynagrodzenie za przestój
  7. Wynagrodzenie za czas dyżuru
  8. Odprawy i odszkodowania
  9. Inne świadczenia

 

Moduł II Lista płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. rodzaje i wysokość składek,
   3. ograniczenie poboru składek,
  2. Zaliczka na podatek dochodowy:
   1. zwolnienia w zakresie poboru zaliczki na podatek dochodowy (osoby do 26 roku życia i 3 nowe grupy zwolnione od 2022r.)
   2. ustalanie podstawy,
   3. koszty uzyskania przychodu,
   4. skala podatkowa i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. ustalanie wysokości podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
   3. ograniczenie i zaniechanie poboru składki
  4. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – finansowane przez pracownika:
   1. ustalanie wysokości wpłaty obowiązkowej i dobrowolnej
   2. możliwości i zasady rozliczania obniżonej wpłaty podstawowej
   3. zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty finansowanej przez pracodawcę
 2. Narzuty na wynagrodzenie:
  1. Rodzaje i wysokość składek
   1. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
   3. Składka na FP i FGŚP – zwolnienia
   4. Składka na FEP

 

Moduł III Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
  1. Umowa z własnym pracownikiem
  2. Umowa z obcym pracownikiem
  3. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
  4. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
  5. Umowa z emerytem lub rencistą
  6. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
  7. Z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  8. Z osobą na kontrakcie managerskim
  9. Z członkiem Rady Nadzorczej
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  1. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
   1. Rodzaje i wysokość składek
   2. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   3. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
  3. Zaliczka na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek
   1. Zryczałtowany podatek zasady dla nierezydentów i rezydentów podatkowych w Polsce.
   2. Koszty uzyskania przychodu podstawowe i autorskie
   3. Zwolnienia z poboru zaliczki na podatek dochodowy
   4. Ustalanie wysokości zaliczki z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023r.
  4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  5. Wpłaty na PPK na PPK

 

Moduł IV Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Ustalanie prawa do świadczeń
 3. Rodzaje i wysokość świadczeń
 4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
 5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
  1. Minimalna podstawa świadczeń
  2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
 6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
  1. Zmiana wymiaru etatu
  2. Składniki przysługujące do określonego terminu
  3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
  4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu
 7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
  1. Uzupełnianie stałych składników
  2. Uzupełnianie zmiennych składników
  3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu
 8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

 

Moduł V Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń
 2. Potrącenia z wynagrodzenia
  1. Obligatoryjne potrącenia:
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Kwoty wolne od potrąceń
 3. Potrącenia z zasiłków
  1. Obligatoryjne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 

Moduł VI Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

 1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 3. Rozliczanie podróży służbowych:
  1. Zasady wypłaty zaliczki
  2. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
  3. Dokumentowanie poniesionych wydatków
  4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
   1. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
   2. Należności podlegające opodatkowaniu i składkowaniu

Moduł VII Test końcowy

 

Data/Lokalizacja Cena  
online 199 zł brutto Zgłoszenie