Kurs Płace – specjalista ds. płac

Szkolenia Online

Kurs Płace w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz osobom świadczącym usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Kurs Płace pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami naliczania poszczególnych składników listy płac, obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, obliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków oraz rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

Kurs Płace został podzielony na kilka modułów szkoleniowych.

E-learningowy Kurs Płace – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

 

Kurs obejmuje zmiany przepisów i wskaźników obowiązujące od 2019 roku

Kurs Płace – program

Moduł I Wynagrodzenie za pracę

 1.  Wynagrodzenie – zasady ogólne
  1. Zasady wypłaty wynagrodzenia
  2. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
  3. Minimalne wynagrodzenie
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
 3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
  1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  3. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  4. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
  5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  6. Wynagrodzenie za przestój
  7. Wynagrodzenie za czas dyżuru
  8. Odprawy i odszkodowania
  9. Inne świadczenia

Moduł II Lista płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2.  składniki zwolnione z odliczania składek
   3. rodzaje i wysokość składek,
   4. ograniczenie poboru składek,
   5. rozliczanie nadpłaty składek
  2. Zaliczka na podatek dochodowy:
   1. ustalanie podstawy,
   2. składniki zwolnione z poboru zaliczki na podatek
   3. koszty uzyskania przychodu,
   4. skala podatkowa
   5. odliczenia od podatku
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
   1. ustalanie podstawy wymiaru,
   2. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
   3. ograniczenie i zaniechanie poboru składki
 2. Narzuty na wynagrodzenie:
  1. Rodzaje i wysokość składek
  2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
  3. Składka na FP i FGŚP – zwolnienia
 3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe:
  1. ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez Pracodawcę
  2. ustalanie wysokości składki obowiązkowej i dobrowolnej finansowanej przez Pracownika

 

Moduł III Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa

 1.  Rozliczanie urlopów macierzyńskich
 2. Rozliczanie urlopów wychowawczych

Moduł IV Rozliczanie wpłat na rzecz PFRON

Moduł V Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
  1. Umowa z własnym pracownikiem
  2. Umowa z obcym pracownikiem
  3. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
  4. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
  5. Umowa z emerytem lub rencistą
  6. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
 2. Rozliczanie umów zlecenia
  1. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
   1. Rodzaje i wysokość składek
   2. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
   3. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
  3. Zaliczka na podatek dochodowy
   1. Koszty uzyskania przychodu
   2. Zryczałtowany podatek
   3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  4. Rozliczanie umów o dzieło
   1. Zaliczka na podatek dochodowy:
    1. Limit autorskie koszty uzyskania przychodu
    2. Zryczałtowany podatek

Moduł VI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Ustalanie prawa do świadczeń
 3. Rodzaje i wysokość świadczeń
 4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
 5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
  1. Minimalna podstawa świadczeń
  2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
  3. Obniżenie podstawy zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy
 6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
  1. Zmiana wymiaru etatu
  2. Składniki przysługujące do określonego terminu
  3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
  4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu
 7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
  1. Uzupełnianie stałych składników
  2. Uzupełnianie zmiennych składników
  3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu
 8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

Moduł VII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1.  Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia
 2. Potrącenia kwot za wadliwe wykonanie pracy
 3. Potrącenia z wynagrodzenia
  1. Obligatoryjne potrącenia:
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Kwoty wolne od potrąceń
 4. Potrącenia z zasiłków
  1. Obligatoryjne potrącenia
   1. Rodzaje potrąceń
   2. Maksymalna wysokość potrąceń
   3. Kwoty wolne od potrąceń
  2. Dobrowolne potrącenia
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń

Moduł VIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

 1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
  1. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
  2. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  3. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
  4. Koszt z tytułu innych wydatków
 3. Rozliczanie podróży służbowych:
  1. Zasady wypłaty zaliczki
  2. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
  3. Dokumentowanie poniesionych wydatków
 4.  Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
  1. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
  2. Należności podlegające opodatkowaniu i składkowaniu
  3. Należności wypłacane pracownikom mobilnym

Moduł VIII Test końcowy

Kurs Płace udostępniany jest uczestnikom na okres 2 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do indywidualnego konta na platformie e-learningowej.

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Uczestnik może pobrać druki/ wzory zamieszczone przy poszczególnych lekcjach.

Po ukończeniu Kursu wystawiane jest zaświadczenie w wersji papierowej (zawierające szczegółowy program zrealizowanego kursu) i przesyłane na adres uczestnika.

Uczestnik, który chce ograniczyć tworzenie własnych notatek w trakcie realizacji kursu jako opcję dodatkową może wykupić materiały szkoleniowe w wersji papierowej (skrypt treści merytorycznej szkolenia- ok. 200 stron) w cenie 50 zł brutto.

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2018

hasło: demo2018

Data/Lokalizacja Cena  
online 210.00 zł brutto
170.73 zł netto
Zgłoszenie