Umowy cywilnoprawne – zawieranie i rozliczanie

Szkolenia Online

Kurs umowy cywilnoprawne w ujęciu kompleksowym ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.

Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie omawianej tematyki.

 

Program Kursu:

 1.  Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
  1. Umowa zlecenia – zasady stosowania i treść
  2. Umowa o dzieło – zasady stosowanie i treść
 2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
  1. Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy
  2. Zlecenie z pracownikiem innej firmy
  3. Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego
  4. Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
  5. Zlecenie z emerytem/ rencistą
  6. Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia
  7. Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia
  8. Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej
  9. Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  10. Kontrakt menedżerski
 3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
  1. dzieło z własnym pracownikiem
  2. dzieło z pozostałymi osobami
 4. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS :
  1. rozróżnienie między płatnikiem składek a zgłaszającym do ubezpieczeń – konsekwencje zmian w przepisach
  2. kompetencje ZUS w zakresie ustalania płatnika składek przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia
  3. konsekwencje zmiany podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń na płatnika składek
 5. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń:
  1. Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia
  2. Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej
  3. Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc
 6. Umowy cywilnoprawne – Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  1. Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe
  2. Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 7.  Umowy cywilnoprawne – ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
 8.  Umowy cywilnoprawne – podatek dochodowy
  1. Zryczałtowany podatek a zaliczka na podatek dochodowy
  2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
  3. Ograniczenia w stosowaniu i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu
 9.  Pracownicze Plany Kapitałowe:
  1. wysokość wpłat finansowana przez Zleceniodawcę
  2. Wysokość wpłat finansowana przez Zleceniobiorcę
  3. Zasady rozliczania podatku dochodowego od wpłat finansowanych przez zleceniodawcę.
 10. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
  1. Ustalanie prawa do świadczeń
  2. Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń
 11. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 13. ZFŚS a zleceniobiorcy.

 

Uczestnik otrzymuje dostęp do kursu na okres 14 dni. Dostęp jest aktywny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Uczestnik sam decyduje kiedy i w jakim tempie realizuje materiał szkoleniowy.

W cenie uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe, które może sobie samodzielnie pobrać i wykorzystać w przyszłości,
 • certyfikat Humano i zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • nielimitowaną możliwość konsultacji tematycznej w okresie dostępu do Kursu

 

Warunki uzyskania certyfikatu Humano jest:

 • zapoznanie się z treścią szkolenia oraz
 • zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę.

 

Po ukończeniu kursu wystawiane jest dodatkowo zaświadczenie na druku MEN (po przekazaniu przez uczestnika danych osobowych niezbędnych do jego wystawienia: data i miejsce urodzenia, PESEL))

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają.

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021

Data/Lokalizacja Cena  
online 99 zł brutto Zgłoszenie