Uprawnienia związane z rodzicielstwem w ujęciu kompleksowym

Szkolenia Online

Szkolenie „uprawnienia związane z rodzicielstwem” ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami nabywania, dokumentowania i rozliczania różnych uprawnień rodziców.

Szkolenie podzielone zostało na kilka modułów tematycznych. Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień.

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania uprawnień rodzicielskich (przysługujące świadczenia) oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA

 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem – program szkolenia:

 1. Uprawnienia w trakcie zatrudnienia
  • uprawnienia kobiet w ciąży
  • uprawnienia kobiet karmiących
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 6
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 14
  • uprawnienia rodziców powracających po urlopach macierzyńskich
  • uprawnienia rodziców powracających po urlopach wychowawczych
 2. Ochrona przed zmianą warunków zatrudnienia i rozwiązaniem umów o pracę
  • ochrona kobiet w ciąży
  • ochrona pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich
  • ochrona pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
  • ochrona pracowników korzystających z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy
 3. Urlopy macierzyńskie
  • urlop macierzyński dla matki dziecka
   • prawo do urlopu przed porodem
   • wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka)
   • zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka
   • zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki
  • urlop macierzyński dla ojca dziecka
   • w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
   • w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka
   • w związku ze śmiercią matki dziecka
   • w związku z porzuceniem dziecka przez matkę
   • w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną
  • urlop macierzyński dla innego członka najbliższej rodziny
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
   • w przypadku przysposobienia dziecka przez dwójkę rodziców
   • w przypadku przysposobienia dziecka przez jednego rodzica.
  • urlop rodzicielski
   • wymiar i zasady udzielania
   • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
  • urlop ojcowski
  • dokumentowanie prawa do urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • zasady rozliczania urlopów macierzyńskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.
 4. Urlopy wychowawcze
  • Zasady udzielania i rezygnacji z urlopów wychowawczych
  • Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
  • Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy / zlecenia na rzecz innego pracodawcy
  • Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
  • Urlopy wychowawcze w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA
   • W przypadku przebywania wyłącznie na urlopie wychowawczym
   • W przypadku łączenia urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego lub innego pracodawcy
 5. Pozostałe nieobecności związane z rodzicielstwem
  • „urlopy okolicznościowe”
  • opieka nad chorym dzieckiem do lat 14 i powyżej 14 roku życia
  • opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  • opieka nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji matki po porodzie

 

Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych i przeszkoliła ponad 3000 osób.

 

Warunki ukończenia szkolenia:
 • zapoznanie się z treścią szkolenia oraz
 • zaliczenie testów sprawdzających wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia wysyłane jest zaświadczenie na druku MEN.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021

Data/Lokalizacja Cena  
online 99 zł brutto Zgłoszenie