Doradztwo kadrowo – płacowe

Zajmujemy się wspieraniem firm w zakresie prawidłowego prowadzenia polityki kadrowo – płacowej.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

Audyt dokumentacji kadrowej

Usługa polega na weryfikacji dokumentacji kadrowej pod względem prawidłowości tworzenia i przechowywania dokumentów związanych m.in. z:

  • zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę, informacje do umowy o pracę),
  • korzystaniem z uprawnień pracowniczych (oświadczenia rodzic, oświadczenia do celów podatkowych)
  • zmianą warunków zatrudnienia (porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy)
  • definitywnym zakończeniem stosunku pracy (wzory stosowanych dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia i na mocy porozumienia stron)
  • zakończeniem zatrudnienia (świadectwa pracy)

 

Audyt dokumentacji płacowej,

Usługa polega na weryfikacji prawidłowości tworzonej dokumentacji (listy płac, karty przychodów).

 

Doradztwo dotyczące polityki kadrowej na każdym etapie zatrudnienia 

Usługa polega na bieżącym lub doraźnym wsparciu w zakresie prawidłowego kształtowania polityki zatrudnienia.

 

Doradztwo dotyczące przepisów wewnętrznych

Usługa polega na weryfikacji i aktualizacji lub stworzeniu wewnętrznych procedur i regulaminów np:

  • procedura związana z zatrudnieniem pracowników
  • procedura obiegu dokumentacji kadrowo – płacowej w firmie
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania
  • regulamin ZFŚS

 

Doradztwo w zakresie optymalnego sposobu zatrudniania pracowników

Usługa polega na weryfikacji bieżących warunków zatrudnienia (struktura zatrudnienia, stosowany system czasu pracy) i zaproponowanie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie organizacji pracy.