Kurs Kadry – Specjalista ds. kadr

Szkolenia Online

Kurs Kadry – specjalista ds. kadr – wersja aktualna na 2024 rok

Kurs Kadry w wersji e-learningowej kompleksowo omawia zagadnienia związane z administrowaniem zatrudnieniem w firmie.

Kurs Kadry pozwala uczestnikowi zapoznać się z zasadami zatrudniania pracowników, ustalaniem ich uprawnień, tworzeniem dokumentacji kadrowej, harmonogramowaniem i rozliczaniem czasu pracy, dokonywaniem zmian warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem umów o pracę.

 

Kurs kadry udostępniany jest uczestnikom na okres 2 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do indywidualnego konta na platformie e-learningowej.

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności za kurs.

Po otrzymaniu wpłaty na konto, tworzone jest indywidualne konto uczestnika na platformie e-learnigowej. Uczestnik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uruchomienia dostępu do platformy oraz z danymi do logowania.

Z chwilą przesłania danych do logowania następuje zawarcie umowy o świadczenie usług. W okresie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość.

W momencie zalogowania się do platformy szkoleniowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni), następuje dostarczenie treści cyfrowych i zgodnie z przepisami Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Uczestnik sam decyduje kiedy i ile czasu poświęca na naukę. Dostęp jest aktywny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Cały proces nauki włącznie z testem sprawdzenia wiedzy odbywa się online.

 

W okresie dostępu do Kursu uczestnik może zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Uczestnik może pobrać druki/ wzory zamieszczone przy poszczególnych lekcjach oraz materiały w formie wydruku prezentacji.

 

Po ukończeniu Kursu wystawiane są:

 1. certyfikat zawierający szczegółowy program zrealizowanego kursu) oraz
 2. zaświadczenie na druku MEiN o ukończeniu kursu

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

 

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2023

hasło: demo2023

 

 

Kurs Kadry – program

 

 Moduł I      Nawiązanie stosunku pracy

 1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 3. Umowy o pracę
  1. Zawarcie umowy o pracę:
   1. Umowa przedwstępna
   2. Ogólne zasady zawierania umów o pracę
   3. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
  2. Treść umowy o pracę
 4. Informacja do umowy o pracę
 5. Inne umowy
  1. Umowa o zakazie konkurencji
  2. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej
  3. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Moduł II    Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych
 3. Obowiązki wobec US, ZUS, GUS, PFRON
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej:
  1. Akta osobowe
  2. Inna dokumentacja pracownicza

Moduł III   Uprawnienia pracownicze

 1. Uprawnienia pracownicze – zagadnienia ogólne
 2. Szczególne uprawnienia rodziców:
  1. Uprawnienia kobiet w ciąży
  2. Uprawnienia kobiet karmiących piersią
  3. Uprawnienia rodziców dzieli do lat 4
  4. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 6
  5. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
  6. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 14
  7. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
  8. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.

Moduł IV    Nieobecności pracownicze

 1. Urlop wypoczynkowy
  1. Wymiar urlopu:
   1. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
   2. Wymiar urlopu w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
   3. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
   4. Urlop uzupełniający
   5. Urlop dla pracownika młodocianego
   6. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
   7. Urlop proporcjonalny
  2. Zasady udzielania urlopów:
   1. Zasady ogólne
   2.  Plan urlopów
   3. Przesunięcie terminu urlopu
   4. Przerwanie urlopu
   5. Urlop na żądanie
   6. Urlop zaległy
   7. Zakończenie zatrudnienia a urlop wypoczynkowy
 2. Urlop bezpłatny
  1. Na wniosek pracownika
  2. Na wniosek pracodawcy
  3. Pracownika młodocianego
 3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski:
  1. Urlop macierzyński dla matki
   1. Nabywanie prawa
   2. Wymiar w przypadku:
    1. Korzystania z urlopu przed porodem
    2. Korzystania z urlopu w trakcie urlopu wychowawczego
    3. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka
    4. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej
    5. W przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka
    6. Rezygnacja z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny
  2. Urlop macierzyński dla ojca
   1. Wymiar:
    1. Podstawowy, w przypadku przekazania wykorzystania części urlopu przez matkę dziecka
    2. W przypadku choroby matki dziecka
    3. W przypadku zgonu matki
    4. W przypadku porzucenia dziecka przez matkę
    5. W przypadku rezygnacji matki
    6. w przypadku podjęcia zatrudnienia przez matkę
  3. Urlop macierzyński dla innego członka rodziny
  4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
   1.  Nabywanie prawa
   2.  Wymiar
  5. Urlop rodzicielski
   1. Wymiar i zasady udzielania
   2. Dokumentowanie
   3.  Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywanie pracy
  6. Urlop ojcowski
   1.  Wymiar i zasady udzielania
  7. Urlop wychowawczy
   1. Nabywanie prawa i zasady udzielania
   2. Wykonywanie pracy w trakcie urlopu wychowawczego
  8. Inne nieobecności :
   1. Urlopy okolicznościowe
   2. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia
   3. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia
   4. Opieka nad chorym członkiem rodziny
   5. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
   6. Szczególna opieka dla ojca dziecka

Moduł V     Czas pracy

 1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
  1. Czas pracy – definicja
  2. Dobra pracownicza
  3. Tydzień pracy
  4. Norma czasu pracy
  5. Okres rozliczeniowy
  6. Wymiar czasu pracy
  7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  8. Harmonogram czasu pracy
  9. Dokumentacja związana z czasem pracy
  10. Systemy i rozkłady czasu pracy
   1. Zasady wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy
   2. Rodzaje systemów czasu pracy
   3. Rodzaje rozkładów czasu pracy
  11. Praca w porze nocnej
  12. Praca w godzinach nadliczbowych
   1. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
   2. Godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
   3. Formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  13. Praca w dzień wolny od pracy
  14. Praca w niedziele i święta
  15. Dyżur pracowniczy
  16. Czas pracy w podróży służbowej

Moduł VI    Zmiana warunków zatrudnienia i definitywne rozwiązanie umowy o pracę

 1. Zmiana warunków zatrudnienia:
  1. Porozumienie zmieniające warunki
  2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
  3. Wypowiedzenie zmieniające – wyłączenia
  4. Pracownicy objęci ochroną
   1. Kobiety  w ciąży
   2. Pracownicy w trakcie urlopów macierzyńskich
   3. Pracownicy na urlopach wychowawczych
   4. Pracownicy korzystający z obniżenia wymiaru czasu pracy
   5. Pracownicy podczas usprawiedliwionej nieobecności
   6. Pracownicy w wieku przedemerytalnym
   7. Członkowie zarządu ZOZ
   8. Członkowie ZOZ
   9. Członkowie komitetu założycielskiego ZOZ
   10. Pracownik pełniący funkcję związkową z wyboru
   11. Członkowie rady pracowników
   12. Pracownicy sprawujący mandat posła lub senatora
   13. Radni
   14. Osoby pełniące terytorialną służbę wojskową
  5. Rozwiązanie umowy o pracę
   1. Tryb rozwiązania umów o pracę
    1.  Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
    2. Rozwiązanie umowy z upływem czasu na który była zawarta
    3.  Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy dla której wykonania była zawarta
    4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia, termin zakończenia okresu wypowiedzenia)
    5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (przez pracodawcę z winy pracownika, przez pracodawcę bez winy pracownika, przez pracownika z winy pracodawcy)
   2. Zasady rozwiązywania umów
   3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
    1. Zwolnienia grupowe
    2. Zwolnienia indywidualne
    3. Odprawa
  6. Konsultacje ze związkami zawodowymi
  7. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

 1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia
  1. W związku z rozwiązaniem umowy (wolne na poszukiwanie pracy, odprawy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop)
  2. W związku z wygaśnięciem stosunku pracy
  3. Świadectwo pracy:
   1. Zasady wystawiania
   2. Treść świadectwa pracy
   3. Sankcje dla pracodawcy związane z niewydaniem świadectwa pracy.

Moduł VIII Test końcowy

 

 

Data/Lokalizacja Cena  
online 399 zł brutto Zgłoszenie