Intensywny Kurs kadrowo-płacowy – online

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadrowo-płacowy – online ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, informacja o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy)
 • w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę (dokumentowanie i wprowadzanie zmian
 • w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
 • w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach
 • w zakresie naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
 • w zakresie naliczania zasiłków chorobowych
 • w zakresie tworzenia listy płac
 • w zakresie dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków

Kurs kadrowo-płacowy w formie webinarium realizowany jest poprzez szkolenia online odbywające się na platformie clickmeeting oraz dodatkowo poprzez naukę na platformie elearningowej.

Uczestnicy w trakcie kursu mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania zarówno w trakcie zajęć jak i pomiędzy spotkaniami.

 

Kurs kadrowo-płacowy to poza webinariami dostęp do dodatkowych nagranych materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie elearningowej.

 

Czas trwania spotkań online – 48 godzin lekcyjnych (36 godzin zegarowych)
Godziny spotkań online: 17.00 -20.00.

 

Uczestnicy Kursu Kadrowo-płacowego otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z wykazem zrealizowanego materiału.

Dodatkowo wystawiane jest zaświadczenie na drukach MEiN.

 

 

Kurs kadrowo-płacowy – program

I. Obowiązki pracodawcy i dokumentacja związana z zatrudnieniem 09.04.2024 r.

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy o pracę – rodzaje i treść
  3. Informacja do umowy o pracę.
  4. Oświadczenia pracownika.
 2. Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki w zakresie szkoleń BHP i Obowiązki badań lekarskichDodatkowo na platformie elearingowej:
  1. Kontrola trzeźwości
  2. Praca zdalna – zasady

II. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności cz. 1 i 2 11.04.2024 r. i 16.04.2024 r.

 1. Urlopy wypoczynkowe – zasady obliczania wymiaru i udzielania
 2. Urlopy bezpłatne.
 3. „Urlopy okolicznościowe”.
 4. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Urlopy macierzyńskie, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielski i ojcowski
 6. Urlop wychowawczy.

III. Czas pracy 18.04.2024 r.

 1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 4. Praca w niedziele i święta.
 5. Praca w dniu wolnym od pracy.

Dodatkowo na platformie:

 1. Czas pracy w podróży służbowej

 

 

IV. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia  23.04.2024 r.

 1. Grupy chronione.
 2. Zmiana warunków pracy i płacy.
 3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
 4. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
 5. Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.

Dodatkowo na platformie:

 1. Sankcje za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

V.  Wynagrodzenie – ustalanie wysokości brutto 07.05.2024r. i 09.05.2024r.

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 2. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 3. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodatkowo na platformie:

 1. Zasady ustalania wartości brutto świadczeń niepieniężnych dla celów ZUS i US
 2. Rozliczanie świadczeń w przypadku zgonu pracownika.
 3. Ustalanie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji

 

VI. Naliczanie listy płac – 14.05.2024r.

 1. Odliczenia z wynagrodzenia – obliczanie wynagrodzenia netto
 2. Narzuty pracodawcy na wynagrodzenie brutto.
 3. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 4. Przekroczenie progu podatkowego.
 5. Rozliczanie różnych świadczeń na listach płac.

Dodatkowo na platformie elearningowej:

 1. Świadczenia zwolnione z ZUS i/lub US

VII. Umowy cywilnoprawne 16.05.2024r. 

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczenia w przypadku umów cywilnoprawnych.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Dodatkowo na platformie elearningowej:

 1. Rozliczanie przychodów z działalności osobistej (kontrakt managerski, prokurent, członek zarządu)

VIII. Świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa 21.05.2024r.  i 23.05.2024r.

 1. Rodzaje i wysokość świadczeń.
 2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 3. Zasady wypełniania dokumentacji  do ZUS

Dodatkowo na platformie elearningowej:

 1. Dokumentowanie prawa do poszczególnych świadczeń

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 28.05.2024r.

 1. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia.
 2. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków.
 3. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Kurs Kadrowo-Płacowy – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe.  Przeprowadziła ponad 5000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 5000 osób.
Data/Lokalizacja Cena  
2024.04.09 - Ilość godzin: 30 - online
48 godzin lekcyjnych w godzinach 17.00- 20.00
1200 zł brutto Zgłoszenie